ServisAir Hava İşletmesi A.Ş.Hawker 900 XP ile uçuyoruz
ServisAir hakkında kurumsal bilgi

Kurumsal Bilgiler

Servis Air Hava İşletmesi A.Ş. 1995 yılında kurulmuş ve fiilen 21 Şubat 1995 yılında faaliyetine başlamıştır.

TC-CLG işaretli Hawker 900 XP model uçağımız 02.06.2009 yılında şirketimize katılmış olup, grup firmalarımıza hizmet vermektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda SERVİS AİR HAVA İŞLETMESİ A.Ş. (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz kendisi ile iş ilişkisi içerisinde bulunan tüm şirket ve/veya şirket yetkililerine ait her türlü kişisel verinin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Çolakoğlu Grup Şirketleri tarafından sunulan/tedarik edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi/tedarik edilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde sunulan/tedarik edilen ürün ve hizmetler ile ilgili olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi, Şirketimizin, Çolakoğlu Grubu Şirketlerinin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirkete ait yerleşkelerin fiziksel güvenliğini sağlamak ve denetimini yapmak, Çolakoğlu Grup Şirketleri müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler ve benzeri), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz prensip ve politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Şirketçe sunduğumuz/tedarik ettiğimiz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi/tedarik edilebilmesi ive bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, ilişkili olduğumuz grup şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla her türlü yazılı, sözlü ve elektronik olarak üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir. Şirketimiz sunduğu/ tedarik ettiği ürün ve hizmetlerden yararlanıldığı sürece kişisel verilerinizi güncelleyerek işleyebilecektir.

Ayrıca Şirketimiz ve grup şirketlerimizin internet sayfalarını kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde Şirketimizin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Çolakoğlu Grup Şirketleri tarafından sunulan/tedarik edilen ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Çolakoğlu Grubu Şirketlerinin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirkete ait yerleşkelerin fiziksel güvenliğinin sağlanmak ve denetimini yapmak, Çolakoğlu Grup Şirketleri müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler ve benzeri), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz prensip ve politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Şirketimiz yetkilileriyle, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Şirketimize ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve şirketler, iş ortaklarıyla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabilmektedir.

Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde ilgili kişi, tüzel kişi olması halinde ise ilgili tüzel kişinin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu kapsamda iletilen talepler Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN ŞİRKETİMİZLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında Şirketimizle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:16 Kat:3 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya servisairhavaisletmesi@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.